หลักสูตรการเรียนการสอน

17. 01. 10
posted by: webmaster
Hits: 2973

หลักสูตรการเรียนการสอน
1.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
1.1.  แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี  ได้แก่   ช่างตัดเสื้อสตรีเบื้องต้น / ช่างตัดเสื้อสมัยนิยม
1.2.  แผนกวิชาอาหาร - ขนม  ได้แก่   อาหารไทย – ขนมไทย/ เค้กและแต่งหน้าเค้ก/ขนมอบ
1.3.  แผนกวิชาเสริมสวย  ได้แก่   ช่างเสริมสวย  
1.4.  แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์  ได้แก่   การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา/ การจัดดอกไม้สด   
การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก / การปั้นแป้ง
1.5.  แผนกวิชาศิลปกรรม    ได้แก่   การเขียนป้ายโฆษณา/การเพ้นท์สี / การเพ้นผ้า 
การเขียนภาพการ์ตูน / การออกแบบตัวหนังสือกับงานป้าย / วาดเขียนพื้นฐาน   
นวดแผนไทย  / นวดเพื่อสุขภาด / การนวดสปา
1.6.  แผนกวิชาพณิชยการ  ได้แก่    โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน / โปรแกรมตารางคำนวณ  
Excel  / Internet & Web  Design  / พิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ
1.7.  แผนกวิชาช่างยนต์  ได้แก่   ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน /  ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
เบนซินและดีเซล / ช่างซ่อมรถจักยานยนต์ / ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
1.8.  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน / ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
1.9.  แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่   ช่างซ่อมเครื่องรับวิทยุ – เทป / ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง    
ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์  / ช่างซ่อมเครื่องเล่นคอมแพคดิสก์ 
1.10.แผนกวิชาช่างพื้นฐาน  ได้แก่  การซ่อมโทรศัพท์มือถือ / การกัดลายกระจก

2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
2.1.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
-  สาขางานงานการขาย
-  สาขางานงานการบัญชี
-  สาขางานงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   
-  สาขางานงานยานยนต์  
-  สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส
-  สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
3.1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
-  สาขางานบัญชี
-  สาขางานการพัฒนาโปรแกรม
3.2. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
-  สาขางานเทคนิคยานยนต์

4  หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม (แกนมัธยม) เปิดสอน  จำนวน  6  สาขาวิชา  22  รายวิชา ได้แก่  
4.1.  สาขาวิชาพณิชยกรรม  ได้แก่
-   วิชาพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
-   วิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
-   วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-   วิชาคอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน
-   วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
-   การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม

4.2. สาขาวิชาคหกรรม  ได้แก่
-   วิชาอาหารไทย ขนมไทย
-   วิชาขนมอบ
-   วิชาประดิษฐ์ของชำร่วย
-   วิชาประดิษฐ์ตุ๊กตา
-   วิชาการแกะสลักสบู่
-   วิชาการพับดอกไม้ริบบิ้น
-   วิชาเสื้อผ้าสตรี
-   วิชาช่างเสริมสวย

4.3. สาขาวิชาศิลปกรรม   ได้แก่
-   วิชาเขียนภาพโฆษณา
-   วิชาเขียนภาพการ์ตูน
-   วิชาเพ้นท์ผ้าบาติก
-   วิชาการนวดแผนไทย

4.4. สาขาวิชายานยนต์  ได้แก่
-   วิชาซ่อมรถจักรยานยนต์
-   วิชางานเครื่องยนต์เล็ก
-   วิชาไฟฟ้ารถยนต์
-   วิชาหล่อไฟเบอร์การ์ด

4.5.  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ได้แก่
-   วิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

4.6.  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
-   วิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
-   วิชาซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
-   วิชาซ่อมเครื่องรับวิทยุ  
-   ช่างซ่อมเครื่องเล่น CD และ VCD

5  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (เปิดสอนสาขาวิชาชีพระยะสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น และการบริการการฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพให้กับหน่วยงานอื่นๆ )  ได้แก่

5.1.  สาขาวิชาพณิชยกรรม  ได้แก่
-   วิชาพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
-   วิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
-   วิชาคอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน
-   วิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
-   การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม
5.2.  สาขาวิชาคหกรรม  ได้แก่
-   วิชาอาหารไทย ขนมไทย
-   วิชาขนมอบ
-   วิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก
-   วิชาประดิษฐ์ของชำร่วย
-   วิชาการจัดดอกไม้สด
-   วิชาเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
-   วิชาเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม
-   วิชาช่างเสริมสวย
5.3. สาขาวิชาศิลปกรรม   ได้แก่
-   วิชาเขียนป้ายโฆษณา
-   วิชาเขียนภาพการ์ตูน
-   วิชาการเขียนภาพสี
-   วิชาการนวดแผนไทย
-   วิชานวดสปา
-   ศิลปะการแสดง
5.4. สาขาวิชายานยนต์  ได้แก่
-   วิชาซ่อมจักรยานยนต์
-   วิชางานเครื่องยนต์เล็ก
-   วิชาไฟฟ้ารถยนต์
-   วิชาหล่อไฟเบอร์การ์ด
-   วิชาการขับรถยนต์
5.5.  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ได้แก่
-   วิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
-   วิชาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
5.6.  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
-   วิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
-   วิชาซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
-   วิชาซ่อมเครื่องรับวิทยุ  
-   วิชาโปรแกรมและการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
-   วิชาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมป้องกันไวรัส