ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

17. 01. 10
posted by: webmaster
Hits: 1101

1.โลโก้ ตราประจำวิทยาลัยฯ

 Logo UPC

2.ปรัชญาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ :

ทักษะเป็นเลิศ   เทิดคุณธรรม   นำวิชาการ   ประสานชุมชน

3.อัตลักษณ์  : 

จิตอาสา บริการชุมชน

4.เอกลัญณ์  : 

สร้างอาชีพ  สู่ชุมชน

5. วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  

เป็นผู้จัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพสู่มาตรฐานวิชาชีพ

-  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ  

โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เพื่อผลิตกำลังคนระดับกึ่งฝีมือ 

และระดับฝีมือ  ให้มีความรู้  คู่คุณธรรม  มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

สภาพเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม  และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ


6. พันธกิจของวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

1.  ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีความชำนาญในวิชาชีพ

2.  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับอย่างทั่วถึง

3.  พัฒนาครูอาจารย์ให้สามารถทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  สร้างแผนความร่วมมือกับชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับจังหวัด  

ระดับภูมิภาค  และระดับชาติ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

5.  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการวิจัย

เพื่อพัฒนางานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

6.  บริการวิชาชีพสู่สังคม  ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง