17. 01. 10
posted by: webmaster
Hits: 2967

หลักสูตรการเรียนการสอน
1.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
1.1.  แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี  ได้แก่   ช่างตัดเสื้อสตรีเบื้องต้น / ช่างตัดเสื้อสมัยนิยม
1.2.  แผนกวิชาอาหาร - ขนม  ได้แก่   อาหารไทย – ขนมไทย/ เค้กและแต่งหน้าเค้ก/ขนมอบ
1.3.  แผนกวิชาเสริมสวย  ได้แก่   ช่างเสริมสวย  
1.4.  แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์  ได้แก่   การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา/ การจัดดอกไม้สด   
การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก / การปั้นแป้ง
1.5.  แผนกวิชาศิลปกรรม    ได้แก่   การเขียนป้ายโฆษณา/การเพ้นท์สี / การเพ้นผ้า 
การเขียนภาพการ์ตูน / การออกแบบตัวหนังสือกับงานป้าย / วาดเขียนพื้นฐาน   
นวดแผนไทย  / นวดเพื่อสุขภาด / การนวดสปา
1.6.  แผนกวิชาพณิชยการ  ได้แก่    โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน / โปรแกรมตารางคำนวณ  
Excel  / Internet & Web  Design  / พิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ
1.7.  แผนกวิชาช่างยนต์  ได้แก่   ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน /  ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
เบนซินและดีเซล / ช่างซ่อมรถจักยานยนต์ / ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
1.8.  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน / ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
1.9.  แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่   ช่างซ่อมเครื่องรับวิทยุ – เทป / ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง    
ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์  / ช่างซ่อมเครื่องเล่นคอมแพคดิสก์ 
1.10.แผนกวิชาช่างพื้นฐาน  ได้แก่  การซ่อมโทรศัพท์มือถือ / การกัดลายกระจก

2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
2.1.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
-  สาขางานงานการขาย
-  สาขางานงานการบัญชี
-  สาขางานงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   
-  สาขางานงานยานยนต์  
-  สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส
-  สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
3.1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
-  สาขางานบัญชี
-  สาขางานการพัฒนาโปรแกรม
3.2. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
-  สาขางานเทคนิคยานยนต์

4  หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม (แกนมัธยม) เปิดสอน  จำนวน  6  สาขาวิชา  22  รายวิชา ได้แก่  
4.1.  สาขาวิชาพณิชยกรรม  ได้แก่
-   วิชาพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
-   วิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
-   วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-   วิชาคอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน
-   วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
-   การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม

4.2. สาขาวิชาคหกรรม  ได้แก่
-   วิชาอาหารไทย ขนมไทย
-   วิชาขนมอบ
-   วิชาประดิษฐ์ของชำร่วย
-   วิชาประดิษฐ์ตุ๊กตา
-   วิชาการแกะสลักสบู่
-   วิชาการพับดอกไม้ริบบิ้น
-   วิชาเสื้อผ้าสตรี
-   วิชาช่างเสริมสวย

4.3. สาขาวิชาศิลปกรรม   ได้แก่
-   วิชาเขียนภาพโฆษณา
-   วิชาเขียนภาพการ์ตูน
-   วิชาเพ้นท์ผ้าบาติก
-   วิชาการนวดแผนไทย

4.4. สาขาวิชายานยนต์  ได้แก่
-   วิชาซ่อมรถจักรยานยนต์
-   วิชางานเครื่องยนต์เล็ก
-   วิชาไฟฟ้ารถยนต์
-   วิชาหล่อไฟเบอร์การ์ด

4.5.  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ได้แก่
-   วิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

4.6.  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
-   วิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
-   วิชาซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
-   วิชาซ่อมเครื่องรับวิทยุ  
-   ช่างซ่อมเครื่องเล่น CD และ VCD

5  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (เปิดสอนสาขาวิชาชีพระยะสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น และการบริการการฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพให้กับหน่วยงานอื่นๆ )  ได้แก่

5.1.  สาขาวิชาพณิชยกรรม  ได้แก่
-   วิชาพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
-   วิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
-   วิชาคอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน
-   วิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
-   การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม
5.2.  สาขาวิชาคหกรรม  ได้แก่
-   วิชาอาหารไทย ขนมไทย
-   วิชาขนมอบ
-   วิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก
-   วิชาประดิษฐ์ของชำร่วย
-   วิชาการจัดดอกไม้สด
-   วิชาเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
-   วิชาเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม
-   วิชาช่างเสริมสวย
5.3. สาขาวิชาศิลปกรรม   ได้แก่
-   วิชาเขียนป้ายโฆษณา
-   วิชาเขียนภาพการ์ตูน
-   วิชาการเขียนภาพสี
-   วิชาการนวดแผนไทย
-   วิชานวดสปา
-   ศิลปะการแสดง
5.4. สาขาวิชายานยนต์  ได้แก่
-   วิชาซ่อมจักรยานยนต์
-   วิชางานเครื่องยนต์เล็ก
-   วิชาไฟฟ้ารถยนต์
-   วิชาหล่อไฟเบอร์การ์ด
-   วิชาการขับรถยนต์
5.5.  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ได้แก่
-   วิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
-   วิชาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
5.6.  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
-   วิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
-   วิชาซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
-   วิชาซ่อมเครื่องรับวิทยุ  
-   วิชาโปรแกรมและการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
-   วิชาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมป้องกันไวรัส

17. 01. 10
posted by: webmaster
Hits: 1071

เกียรติประวัติสถานศึกษา (ดาว์โหลดเอกสารเพิ่มเติม โปรดคลิ๊ก )

ปีการศึกษา  2542
1) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษากรมอาชีวศึกษา              
2) นักศึกษาแผนกวิชาช่างเสริมสวย  นางนพิส  น้อยกลัด ได้รับโล่ห์เกียรติบัตรจาก รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง 
ศึกษาธิการ (พณฯ สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล) คัดเลือกให้เป็น “อาชีวะตัวอย่าง พ.ศ. 2542”

ปีการศึกษา  2543
1) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ  
ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2543  
2) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษากรมอาชีวศึกษา
3) นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอุปกรณ์อำนวยความสะดวก  
ภายในบ้าน / สำนักงาน    “ พัดลมไฮเทค ”    ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับชาติปีการศึกษา 2543 
จากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัทล็อกซเล่ย์  จำกัด

ปีการศึกษา 2544
1) ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู 
พ.ศ. 2539 จากกระทรวงศึกษาธิการ
2) นักศึกษาแผนกช่างตัดผมชาย นายบุญชู  อยู่อินทร์ ได้รับโล่ห์เกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คัดเลือกให้เป็น “อาชีวะตัวอย่าง พ.ศ. 2544”


ปีการศึกษา  2545
1) นักศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์  นายทองคำ  แก้วเบี้ย    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   สิ่งประดิษฐ์     
คนรุ่นใหม่ระดับภาคเหนือ  “เสื้อกันหนาวพลังงานแบตเตอรี่” 
2) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ได้รับคัดเลือกจาก อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาต้นแบบของกรมอาชีวศึกษา

ปีการศึกษา 2546
1) ได้รับคัดเลือกจากคุรุสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะเป็นครูและบุคคลดีเด่นสาขาผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประจำปี 2546 
2) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์   ซึ่งมี   ทุนจดทะเบียน   
จำนวน  203,609.-  บาท   (-สองแสนสามพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน-)  จากเงินทุนที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ ขนาดใหญ่   ประจำปีการศึกษา 2543  
จำนวน 10,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

ปีการศึกษา 2547
1) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้รับรางวัลพระราชทาน   ระดับการศึกษาวิชาชีพ  
ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2547 
2) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) 
3) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐานระดับภาค ภาคเหนือปีการศึกษา 2547 การประชุมวิชาการ
องค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ มหกรรม 108 อาชีพ  อาชีวะบริการ
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 
4) ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์   เขต 1   ในฐานะเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในฝัน
และสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง 
5) ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหกรรมกีฬามวลชน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2547 
6) นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะฝีมือการช่างนักเรียน ระดับประเทศ 
จัดแข่งขันโดย   บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

ปีการศึกษา 2548
1) นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1    ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชางานจักรยานยนต์
ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมกับ บริษัทเอส พี ซูซูกิ  จำกัด (มหาชน) 
2) นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สัญญาณสตาร์ทเครื่องยนต์ “Engine Signaler” ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ จังหวัดแพร่ 
3) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

ปีการศึกษา 2549
1) ได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูประดับภาคเหนือจากสิ่งประดิษฐ์  
นวมกลิ่นหอมหุ้มเซฟติเบล  “Aroma Care”
2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   สิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับภาคเหนือ  และรางวัล  Hornor Awards 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ จากสิ่งประดิษฐ์ Tap Water Gen
3) ได้รับรางวัลสถานที่น่าอยู่  น่าทำงาน  ในระดับ ดี

ปีการศึกษา 2550
1) Ecomomy  Fuel  Part  ได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
2) Aroma  Massage  เบาะนวดไฟฟ้ากลิ่นหอม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ประเภทที่ 3  ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
3) Cor  Massage  ตุ๊กตาหมอนนวดไฟฟ้า  ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทที่ 1  สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4) นวมกลิ่นหอมหุ้มเข็มขัดนิรภัย  Aroma  Care  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  ระดับกลุ่ม จ.แพร่  น่าน อุตรดิตถ์
5)  เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ  Tap  Water  Gen  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ 1  ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
6)  รางวัล  Homor  Awards  ระดับชาติ  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ อิมแพคเมืองทองธานี
7)  ได้รับรางวัลสถานที่น่าอยู่  น่าทำงาน  ในระดับ ดีเยี่ยม

ปีการศึกษา 2551
-  ปี 2551  ได้รับรางวัล สถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน  สะอาด  ปลอดภัย  สิ่งแวดล้อมดี  มีชีวิตชีวา  ระดับดีมาก  
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
-  ปี 2551  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ “เครื่องทำน้ำอุ่น เบอร์ 5”
-  ปี 2551  นักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคนพันธุ์ R ระดับภาคเหนือ เข้าแข่งขัน คนพันธุ์ R  ในระดับชาติ
-  ปี 2551  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ “จักรยานสามล้อถอยหลังดีจัง”
-  ปี 2551  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ 
ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2552 
-  ปี 2552 ได้ รั บรางวั ลผลการดํ าเนิ นงานศู นย์ ซ่อมสร้ างเพื่อชุมชนดี เด่น ระดั บจั งหวั ด 
ประเภทกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ปีงบประมาณ 2552 
-   ปี 2552 “อุ ปกรณ์ เฉื อนเมล็ ดข้ าวโพด” สิ่งประดิ ษฐ์ ฯ ได้ รั บรางวั ลรองชนะเลิ ศ อั นดั บ 1 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิ ษฐ์ เพื่อการประกอบอาชี พ ในการประกวดสิ่งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ 
-  ปี 2552 “เครื่องดักฝุ่นควัน” สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 3 ประเภทที่ 5 
สิ่งประดิ ษฐ์ ลดภาวะในอากาศ ในการประกวดสิ่งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขั นหุ่นยนต์ ยุ วชน
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 21ระดับภาคเหนือ 
-  ปี 2552 “เครื่องทําน้ําอุ่นจากแสงอาทิตย์ ”สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 5 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขั นหุ่นยนต์ ยุ วชน
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 21 ระดับภาคเหนือ 
- ปี 2552 “คั นเร่งสั่งสตาร์ ทได้ ดี จั ง” สิ่งประดิ ษฐ์ ฯ ได้ รั บรางวั ลชนะเลิ ศประเภทประเภท
สิ่งประดิ ษฐ์ เพื่อพั ฒนาต่อยอดนวั ตกรรมและเทคโนโลยี ในการประกวดสิ่งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ และ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ครั้งที่ 21 ระดับภาคเหนือ 
- ปี 2552 ได้ รั บรางวั ลรองชนะเลิ ศ อั นดั บ 1 กระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม  จากกิ จกรรมการ
จัดประกวดกระทงของแต่ละหน่วยงาน   ในประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2552 
- ปี 2552 “Becute with your mouse (ห มอนรองข้ อมื อสมุ นไพร) ” สิ่งประดิ ษฐ์ ฯ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประเภท ผลิ ตภั ณฑ์ สํ าเร็ จรู ป ในการประกวดสิ่งประดิ ษฐ์ ของคน
รุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
- ปี 2552 ได้ รับรางวัล สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
- ปี 2552 ได้ รั บรางวั ลโล่รางวั ลทองคํ าการดํ าเนิ นงานการฝึ กอาชี พ “ สร้ างอาชี พเพื่อชุ มชน
ดีเด่น” ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ปี การศึกษา 2553 
-  ผลงานสิ่งประดิ ษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “อุปกรณ์เฉือนเมล็ดข้าวโพด” ออกรายการสมรภูมิ ไอเดีย 
และรายการอาวุธไอเดีย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยผลงานได้รับรางวัล จํานวน 10,000 บาท 
-  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “คันเร่งสตาร์ทได้ดีจัง” 
- วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ได้รับคัดเลือกให้ เป็ นสถานศึ กษาต้ นแบบ สถานศึ กษาที่บริ หาร
จัดการตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2553 
- วิทยาลั ยสารพั ดช่างอุ ตรดิ ตถ์ ได้ รั บรางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 1 ประเภทขบวนรถกระทงใหญ่ 
ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดโดยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
- นางสาวธารารัตน์ ทองฉะอ้อน นักเรียนระดับปวช.ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับ อศจ. 
การแข่งขัน สุนทรพจน์ภาษาจีน เข้าแข่งขันระดับภาคเหนือที่ จังหวัดพะเยา 
- นางสาวธารารั ตน์ ทองฉะอ้ อน นั กเรี ยนระดั บปวช. ได้ รั บรางวั ลรองชนะเลิ ศอ้ นดั บ 2 การ
แข่งขัน สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา 
- ผลงานสิ่งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ “อุ ปกรณ์ เฉื อนเมล็ ดข้ าวโพด” ได้ รั บการคั ดเลื อกให้ จั ด
แสดงในงาน การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสวันครูโลก 
- ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “อุ ปกรณ์ เฉื อนเมล็ ดข้ าวโพดและสั บปะรด” ได้ รั บคั ดเลื อก
ในระดับอศจ. เข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค จังหวัดพะเยา 
- ผลงานสิ่งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ “เตาปิ้ งกึ่งอั ตโนมั ติ ” ได้ รั บคั ดเลื อกในระดั บ อศจ. 
เข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค จังหวัดพะเยา 
- ผลงานนวั ตกรรมประดิ ษฐ์ หุ่นยนต์ ของวิ ทยาลั ยฯ ได้ เข้ า รอบ 8 ที มสุดท้ ายภาคเหนื อ 
โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์อาชีวศึกษา (กติกา ABU) 
- รถประหยั ดเชื้ อเพลิ ง ที ม สารพั ดช่างท่าเหนื อ ได้ รั บ รางวั ลชมเชย กลุ่มรถประเภท 
รถสวยงาม จากการแข่งขัน "ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 13 พ.ศ.2553 
- นางสาววชิราภรณ์ อิ นป็ อก นั กเรี ยนระดั บปวช. ได้ รั บรางวั ลชนะเลิ ศการแข่งขั นกี ฬาเปตอง
ทีม Shooting หญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 53 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

ปีการศึกษา 2554 
1) วิ ทยาลั ยสารพั ดช่างอุ ตรดิ ตถ์ ได้ รั บคั ดเลื อกจากกระทรวงศึ กษาธิ การให้ รั บรางวั ลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาวิชาชีพ ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2543 
2) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึ กษาธิ การ ให้ รั บรางวั ลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาวิชาชีพ ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2547 
3) วิ ทยาลั ยสารพั ดช่างอุ ตรดิ ตถ์ ได้ รั บคั ดเลื อกจากกระทรวงศึ กษาธิ การให้ รั บรางวั ลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาวิชาชีพ ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2551 
4) วิ ทยาลั ยสารพั ดช่างอุตรดิ ตถ์ ได้ รั บโล่ทองคํ า สถา นศึ กษารางวั ลพระราชทาน 3 สมั ย 
ภายในเวลา 10 ปีในปีการศึ กษา 2551 
5)ผลงานสิ่งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่นใหม่“อุปกรณ์ เฉื อน– หั่น สั บปะรด”เผยแพร่ในรายการ 
สมรภู มิ ไอเดี ย และรายการอาวุ ธไอเดี ย ทางสถานี วิ ทยุ โทรทั ศน์ ไทยที วี สี ช่อง 3 โดยผลงานได้ 
6) ผลงานสิ่งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่นใหม่“อุ ปกรณ์ เฉื อนเมล็ ดข้ าวโพดหวาน V.2”สิ่งประดิ ษฐ์ เพื่อ
พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้รับคัดเลือกในระดับอศจ. เข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ระดั บภาค จังหวัดแพร่ 
7) ผลงานสิ่งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ “พั ดลม อโลม่า 360 องศา” สิ่งประดิ ษฐ์ เพื่อพั ฒนา
คุณภาพชีวิตได้รับคัดเลือกในระดับอศจ. เข้ าแข่งขั นการประชุ มทางวิ ชาการวิ ชาชี พในอนาคตแห่งประเทศไทย 
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 
8) ผลงานสิ่งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ “เครื่องชาร์ ทช่วยได้ ” สิ่งประดิ ษฐ์ ด้ านพลั งงานและ
สิ่งแวดล้ อมได้ รั บคั ดเลื อกในระดั บอศจ. เข้ าแข่งขั นการประชุ มทางวิ ชาการวิ ชาชี พในอนาคตแห่งประเทศไทย 
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 
9) ผลงานสิ่งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ “เครื่องปอกกระเที ยมและหอมแดง” สิ่งประดิ ษฐ์ ประเภท
ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจได้รับคัดเลือกในระดับอศจ. เข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิ ชาชี พในอนาคต
แห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดั บภาค ภาคเหนื อ ครั้ งที่ 23 ณ อาชี วศึ กษาจังหวัดแพร่ 
10) ผลงานสิ่งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ “เครื่องปอกเปลื อกข้ าวโพดหวาน” สิ่งประดิ ษฐ์ เพื่อการ
เรียนการสอนได้รับคัดเลือกในระดับอศจ. เข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 
11) ผลงานสิ่งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ “ชุ ดสาธิ ตการทํ าเกลี ยวนอก” สิ่งประดิ ษฐ์ ด้ านพลั งงาน
และสิ่งแวดล้ อมได้ รั บคั ดเลื อกในระดั บอศจ. เข้ าแข่งขั นการประชุ มทางวิ ชาการวิ ชาชี พในอนาคตแห่งประเทศไทย
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 
12) ผลงานนวั ตกรรมสิ่งประดิ ษฐ์ หุ่นยนต์ ของวิ ทยาลั ยฯ โครงการประดิ ษฐ์ หุ่นยนต์ อาชี วศึ กษา 
(กติกา ABU) ได้ผ่านเข้ารอบแรก ในมหกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ อาชีวศึกษา 2012 ณ จังหวัดสระแก้ว 
13) รถประหยั ดเชื้ อเพลิ ง ที ม สารพั ดช่างท่าเหนื อ ได้ รั บรางวั ลชมเชย กลุ่มรถประเภท 
รถสวยงาม จากการแข่งขัน "ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 14 พ.ศ.2554 
14) วิทยาลัยสารพั ดช่างอุ ตรดิ ตถ์ ได้ รั บรางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 1 ประเภทขบวนรถกระทงใหญ่ 
ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดโดยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
15) นางกฤติ ยาวดี โพธิ์ อ่องรองผู้ อํ านวยฝ่ายแผนงานและความร่วมมื อ ได้ รั บรางวั ล หนึ่งแสน 
ครูดี ของสํานักงานคุรุสภา ปีการศึกษา 2554 
16) นางนั นทิ กา ตั ลพั ฒน์ ตํ าแหน่ง ครู ได้ รั บรางวั ล หนึ่งแสนครู ดี ของสํ านั กงานคุ รุ สภา ปีการศึกษา 2554 
17) นางอรั ญญาวรสา ตํ าแหน่ง ครู คศ.2 ได้ รั บรางวั ลทุ นครู สอนดี ตามโครงการสั งคมไทย
ร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี ” ปีการศึกษา 2554 
18) นายไทรทอง เรื องจํ ารั ส ตํ าแหน่ง ครู พิ เศษ ได้ รั บรางวั ล ทุ นครู สอนดี ตามโครงการ
สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี ” ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา  2555

ปีการศึกษา  2556
1) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ  ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2543
2) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้รับรางวัลพระราชทาน   ระดับการศึกษาวิชาชีพ  ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2547
3)วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ  ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2551
4)  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้รับโล่ทองคำ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 สมัย ภายในเวลา 10 ปีในปีการศึกษา 2551
5)  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ด้านการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2554–2558 โดย มีผลการประเมิน 90.84  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
6) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานดีเด่น โครงการสถานที่น่าอยู่  น่าทำงาน  สะอาด  ปลอดภัย  สิ่งแวดล้อมดี  มีชีวิตชีวา  
จาก กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
7)ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่“อุปกรณ์เฉือนสับปะรด”  สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอศจ.
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 25 จังหวัดเพชรบูรณ์
8)  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ฟันจ๋า อย่าลาก่อน”สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับรับรางวัลชนะเลิศในระดับอศจ.
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 25 จังหวัดเพชรบูรณ์
9) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “หม้อหุงข้าวสัญจร”  สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้รับรับรางวัลชนะเลิศในระดับอศจ.  
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 25 จังหวัดเพชราบูรณ์
10) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่“กล่องปิดไฟเลี้ยวอัตโนมัติ”สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับรับรางวัลชนะเลิศในระดับอศจ.  
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 25 จังหวัดเพชรบูรณ์
11) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่“ HELP HELPพูดแทนฉันหน่อย V.2 ”  สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับรับรางวัลชนะเลิศ 
ในระดับอศจ.  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 25 จังหวัดเพชรบูรณ์
12) นางอรัญญาวรสา  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาเลขานุการ ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556
13) นายบุญรอด  แสงอินทร์ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาช่างยนต์ของอาชีวศึกษาจังหวัดปีการศึกษา 2556
14) นางนันทิกา  ตัลพัฒน์  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556
15) นายขนิษฐ์  สิทธิยศได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556
16) นายสมเกียรติ  มั่นดีได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาการบัญชี ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556
17) นายนิกร   ก้อนแก้วได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามสาขาวิชา ของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556
17) นายเกื้อกูล  วงษ์เสรีได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556
18) นางสาวธนพัชร์  พุฒภัทรดาได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  สาขาวิชการตลาดของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556
19) นายนฤทธิ์  เกิดก่อวงษ์ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556
20) นางสาวสุกัลดา  กล้าหาญได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาการตลาด  ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556
21) นางสาวอชิรญา  วาชัยทองนักเรียนระดับปวช. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ได้รับทุนการศึกษาปีละ 15,000  บาท
22) นางสาวเสาวนีย์  มาเม้า นักเรียนระดับปวช. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ได้รับทุนการศึกษาปีละ 15,000  บาท
23) นายทรัพย์ธนากร   เสน่ห์ไทย นักเรียนระดับปวช.ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาบริษัทร่วมกับญี่ปุ่น ทาคาฮาริ  ได้รับทุนการศึกษาปีละ 18,000  บาท
24) นางสาวใบเฟิร์น  แสงศรี นักเรียนระดับปวช.ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้ออมเกล้า   ได้รับทุนการศึกษาปีละ 3,000  บาท
25) นายอาร์ม  แสงทัวช้าง  นักเรียนระดับปวช. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ศรี นานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
ได้รับทุนการศึกษาเดือนละ 2,000           บาท
26) นางสาวสุนิสา  มั้นทุนา  นักเรียนระดับปวช.ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.ร.ว. เสนีย์ ปราดมทย์  ได้รับทุนการศึกษาปีละ 6,800  บาท
27) นางสาวสุวรรณเกสร  จ้าวแก้วนักเรียนระดับปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทาง  วิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 25 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
28) นางสาวเสาวนีย์ มาเม้า นักเรียนระดับปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทาง         วิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 25 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
29) นางสาวน้ำผึ้ง  ใจตุ้ยนักเรียนระดับปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทาง         วิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 25 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
30) นายกัมพล  คำลอย นักเรียนระดับปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทาง         วิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 25 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีการศึกษา  2557
1) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ  ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2543 
2) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้รับรางวัลพระราชทาน   ระดับการศึกษาวิชาชีพ  ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2547
3)วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ  ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2551
4)  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้รับโล่ทองคำ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 สมัย ภายในเวลา 10 ปีในปีการศึกษา 2551
5)  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ.2554–2558 โดย มีผลการประเมิน 90.84  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
6) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานดีเด่น โครงการสถานที่น่าอยู่  น่าทำงาน  สะอาด  ปลอดภัย  สิ่งแวดล้อมดี  มีชีวิตชีวา  จาก กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
7) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่“อุปกรณ์ต่อลวดเชื่อม”  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอศจ.เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 26 จังหวัดลำปาง
8)  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “เครื่องกรวยไฟฉุกเฉิน พลังงานแสงอาทิตย์”สิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้รับรับรางวัลชนะเลิศในระดับอศจ.  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 26  จังหวัดลำปาง
9) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “กล่องเก็บวัคซีนควบคุมอุณหภูมิ”  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ และอาชีวอนามัยได้รับรับรางวัลชนะเลิศในระดับอศจ.  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 26 จังหวัดลำปาง
10) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่“ตู้ทำน้ไร้อน-น้ำเย็น ประหยัดพลังานและชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ”สิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับอศจ.  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 26 จังหวัดลำปาง
11) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่“ จับไม่รู้ร้อน ”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับอศจ.  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 26จังหวัดลำปาง
12) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่“ เครื่องกายภาพและนวดแขน ขา เท้า”  สิ่งประดิษฐ์     ประเภทด้านการแพทย์และชีวอนามัยได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับอศจ.  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 26 จังหวัดลำปาง
13) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่“ สมาร์ทไลฟ์ (Smart Life)”  สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับอศจ.  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 26 จังหวัดลำปาง
14) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่“ ฝาชีอุ่นอาหาร สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับอศจ.  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 26 จังหวัดลำปาง
15) ผลงานสิ่งประดิษฐ์“       เครื่องกายภาพและนวดแขน ขา เท้า”  ได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ  เนื่องในในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558
16) นางนันทิกา ตัลพัฒน์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาภาษาไทย ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557
17) นางสาวอิรสยาภรณ์ เชียงไตร ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาชีวศึกษาจังหวัดปีการศึกษา 2557
18) นางสาวรัชนีวรรณ  สุกจันทร์  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557
19) นายจักรพันธ์ สาหร่าย ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาสังคม ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557
20) นางสาวทิพยวรรณ  ใจกลม ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาบรรณารักษ์ ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557
21) นางสาวกาญจนา  มั่นดี ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามสาขาวิชาการบัญชี ของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557
22) นายกิติพงษ์  ไชยทิง ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557
23) นายสุทิน  ใสสีสูบ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557
24) นายฉลอง  มูลจันทร์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557
25) นายอำนาจ  รอดมา ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาช่างยนต์  ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557
26) นางสาวปานทิพย์  คุ้มยง ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาคหกรรม(อาหาร-ขนม)  ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557
27) นายพิษณุ  พุ่มนก ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาศิลปะประดิษฐ์  ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557
28) นางกนกพรรณ  คุณาจารย์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชานวดแผนไทย  ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557
29) นางสาวสุพิชญา เอี่ยมพร ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาเสริมสวย ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557
30) นายสิปปภาส  พรมโชติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาศิลปะ ของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557
31) นางสาวอชิรญา  วาชัยทองนักเรียนระดับปวช. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้า ได้รับทุนการศึกษาปีละ 15,000  บาท
32) นายไตรรงค์  พรมมา นักเรียนระดับปวช. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท
33) นายจิรายุส วิเวกจวง นักเรียนระดับ  ปวช.ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิบุญถิ่น อัตถากรได้รับทุนการศึกษาปีละ 3,000  บาท
34) นางสาวใบเฟิร์น  แสงศรี นักเรียนระดับ ปวช.ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า   ได้รับทุนการศึกษาปีละ 3,000  บาท
35) นายอาร์ม  แสงทัวช้าง  นักเรียนระดับ  ปวช. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ศรี นานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด   ได้รับทุนการศึกษาเดือนละ 2,000  บาท
36) นางสาวสุนิสา  มั่นทุนา  นักเรียนระดับ ปวช.ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.ร.ว. เสนีย์ ปราดมทย์  ได้รับทุนการศึกษาปีละ 6,800  บาท
37) นางสาวนภาภรณ์ ปราบสมรชัย นักเรียนระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดน่าน
38) นายอภิรักษ์  พรมมินท์ นักเรียนระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดน่าน
39) นางสาวถวิน  เขียวอุ่ม นักเรียนระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดน่าน
40) นางสาวนภาภรณ์  ปราบสมรชัย นักเรียนระดับปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากล หญิง ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดน่าน
41) นางสาวนัชชนก  พรมสุวรรณ นักเรียนระดับปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดรักการอ่าน(ภาษาไทย)ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดน่าน
42) นางสาวอทิตยา  โสภาหอม นักเรียนระดับปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ประวัติศาสตร์ไทยในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดน่าน
43) นางสาวอธิศนันท์  ธาตุทองคำ นักเรียนระดับปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ประวัติศาสตร์ไทยในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประชุมทางวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดน่าน
44)  นางสาวสุกัญญา  ทาแกง  นักศึกษาระดับชั้นปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  ในการแข่งขันกีฬาเปตอง  ประเภทหญิงเดี่ยว  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคเหนือ  ครั้งที่ 9  “พระเจ้าเสือเกมส์”  ณ  จังหวัดพิจิตร

BarUPC

การก้าวต่อไปในอนาคต

1. จัดให้วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในด้านการพัฒนาอาชีพโดยบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานใช้วิชาชีพ  
ในการร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่สร้างและสนับสนุนอาชีพโดยใช้กระบวนการความรู้  
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน

2. ใช้คุณธรรมนำวิชาชีพ  ปลูกฝังค่านิยมและเจตคติ  ปรับพฤติกรรมของผู้เรียน  บุคลากร  โดยใช้ระบบคุณธรรม  
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  และปลูกฝังหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ความสามัคคี  และระบบประชาธิปไตย

3. จัดสถานศึกษาให้เป็นตลาดแห่งวิชาชีพที่หลากหลาย  เพื่อให้โอกาสแก่ทุกคนในการเพิ่มพูนประสบการณ์  ความรู้  
และขีดความสามารถ  เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพให้มีมาตรฐานในระดับสากล

4. จัดสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

5. พัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพ  และการบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาเป็นหลักประกันคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายของ สอศ.

17. 01. 10
posted by: webmaster
Hits: 1654

paratsatan1

 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

17 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

Phone: 055 416879 

Phone: 055 444050 | 08-4815-0644

Fax:  055 444 050

E mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
mapupc1
17. 01. 10
posted by: webmaster
Hits: 761
person2
 
 
 neoung  kwang  kesorn
 nan  som  koy
 kuk  tooktik  ying
 poo2  fang  pom
patchara fantar