ประวัติความเป็นมา

17. 01. 10
posted by: webmaster
Hits: 2022

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   ได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2538 จำนวนเงิน 35,052,200. บาท  เพื่อดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์โดยใช้พื้นที่อาคารและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

p2

เขต 1  ตั้งอยู่เลขที่ 17  ถนนอินใจมี  ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  ณ วันที่  30  พฤษภาคม  2538  กรมอาชีวศึกษาได้ออกคำสั่งกรมอาชีวศึกษา  ที่ 1395/2537  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  สั่ง  ณ  วันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2537  มอบหมายให้นายสุเทพ  ศรีศักดิ์วรชัย  ตำแหน่ง  อาจารย์  2  ระดับ  6  รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  ทำหน้าที่  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

p1

และกรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งมอบหมาย  นายสุเทพ  ศรีศักดิ์วรชัย ปฏิบัติหน้าที่ราชการยังวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2537  เป็นต้นไป ตามหนังสือคำสั่งกรมอาชีวศึกษา  ที่  ศธ 0903/6268  ลงวันที่ 5 ตุลาคม  2537

ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 17 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000 โทรศัพท์หมายเลข 0-5541-6879 โทรสารหมายเลข  0-5544-4050

p3

พื้นที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ โฉนดที่ดิน 27   เลขที่ 211/2521  มีพื้นที่ 16 ไร่   2 งาน   92  ตารางวา  ลักษณะพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ค่อนข้างคางหมู   กว้าง  104  เมตร   ยาว  220  เมตร   ทิศเหนือติดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   (สมุดหมายเหตุรายวัน.  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์.   2538:1)