วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมถวายราชสักการะแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

17. 01. 10
posted by: webmaster
Hits: 246