นายจีรพัฒน์  เจี้ยมกลิ่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

 
 
 à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

 

 

 

นายจีรพัฒน์เจี้ยมกลิ่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์                   

นายกิตติเพื่อนฝูง

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 

 

           

    

นายวิเศษนุกูลจิตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 


              

นางสาวอาทิตยาผาทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 

      

 

 

                  

 

นายสุทินถาวรมงคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษานักศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์