นายจีรพัฒน์ เจี้ยมกลิ่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์                   

นายกิตติ  เพื่อนฝูง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 

 

           

    

นายวิเศษ  นุกูลจิตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 


              

นางสาวอาทิตยา ผาทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 

      

 

 

                  

 

นายสุทิน  ถาวรมงคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์