1.โลโก้ ตราประจำวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

               

 


2. ปรัชญาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

              :   ทักษะเป็นเลิศ   เทิดคุณธรรม   นำวิชาการ   ประสานชุมชน

3. อัตลักษณ์ 

               :  จิตอาสา บริการชุมชน

4.เอกลัญณ์ 

              : สร้างอาชีพ  สู่ชุมชน

5. วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

          : เป็นผู้จัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพสู่มาตรฐานวิชาชีพ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ  

โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 เพื่อผลิตกำลังคนระดับกึ่งฝีมือ และระดับฝีมือ  ให้มีความรู้  คู่คุณธรรม  มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

สภาพเศรษฐกิจสังคม  วัฒนธรรม  และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

 

6. พันธกิจของวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์


 : ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีความชำนาญในวิชาชีพ

: เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับอย่างทั่วถึง

: พัฒนาครูอาจารย์ให้สามารถทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

: สร้างแผนความร่วมมือกับชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค

   และระดับชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน                     

: พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการวิจัย  เพื่อพัฒนางานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

: บริการวิชาชีพสู่สังคม  ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง