วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จำนวนเงิน ๓๕,๐๕๒,๒๐๐.- บาท 

เพื่อดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

โดยใช้พื้นที่อาคารและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เขต ๑

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๓๘

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กรมอาชีวศึกษาได้ออกคำสั่งกรมอาชีวศึกษา  ที่1395/2537

เรื่องแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ  สั่ง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 

มอบหมายให้  นายจีรพัฒน์  เจี้ยมกลิ่น  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 

ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 2002/2559 

ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน  2559  และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้  นายจีรพัฒน์  เจี้ยมกลิ่น 

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 

ตั้งแต่วันที่ 28  พฤศจิกายน  2559  เป็นต้นไป

ตามหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ที่  118/2560  ลงวันที่ 23 มกราคม  2560

---------------------------------------------------------------------------------------------