1. เอกสารอบรม plc & idplan

 

2. ไฟล์ตัวอย่างรูปเล่มรายงานนักเรียนฝึกงาน 2562