นายจีรพัฒน์  เจี้ยมกลิ่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

 
 
 à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

 

 

1. เอกสารอบรม plc & idplan

 

2. ไฟล์ตัวอย่างรูปเล่มรายงานนักเรียนฝึกงาน 2562