แบบประเมินความพึงพอใจ

 

 

   ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

Bullets030.gif เพศ  

:

   

Bullets030.gif ระดับชั้น  

:

|| ||||

Bullets030.gif สาขางาน  

 

Bullets030.gif รายวิชาที่ประเมิน  

:

 

Bullets030.gif ครูผู้สอน   

:

 

 
 

  ตอนที่ 2  คลิกเม้าส์ในช่อง ที่ตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในปัจจุบัน หรือในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา 
      
                ระดับความพึงพอใจ  5 = มากที่สุด   4 = มาก 3 = ปานกลาง   2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด

 Bullets030.gif ความพึงพอใจเกี่ยวกับ พฤติกรรม - คุณลักษณะ ของครูผู้สอน

ระดับคุณลักษณะ

Button_man001.gif

  ด้านความรู้พื้นฐาน

 1

  มีการเตรียมการสอนอย่างเหมาะสม

 2

  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และอธิบายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย

 3

  เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หรือซักถาม

 4

  กระตุ้นให้ค้นคว้าจากตำรา หรือเอกสารอย่างต่อเนื่อง

 5

  มีการมอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือแบบฝึกหัด รายงาน กรณีศึกษา

Button_man001.gif

  ด้านความรู้ทางวิชาการ / วิชาชีพ  

1

  มีการแจ้งวัตถุประสงค์เนื่อหา และวิธีการวัดผลของวิชา

2

  มีสื่อการสอน และอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสม

3

  เอกสารค้นคว้า ตำราที่ใช้สอน มีความเหมาะสมกับรายวิชา

4

  มีการวัดผลตรงตามเนื้อหาวิชาที่สอน

5

  มีการประเมินผลงานของนักเรียน นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

Button_man001.gif

  ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 

1

  ความมีระเบียบวินัย

2

  ความซื่อสัตย์สุจริต และมีเหตุผล

3

  ความเสียสละ อุทิศตนในการทำงาน

4

  อบรมนักเรียน - นักศึกษา ด้านการแต่งกายและด้านบุคลิคภาพ

5

  ติดตามนักเรียน - นักศึกษาที่ขาดเรียน ไม่สนใจเรียนอย่างต่อเนื่อง

6

  เข้าสอนตรงเวลา

7

  มีอารมณ์มั่นคงและควบคุมอารมณ์ใด้ดี

8

  มีความประพฤติเหมาะสมกับความเป็นครู

9

  เป็นตัวอย่างที่ดี หรือปฏิบัติให้ดูอยู่เป็นประจำ

10

  ใช้วัสดุ สิ่งของประกอบการเรียนการสอนได้เหมาะสม

 

    Bullets030.gif ข้อเสนอแนะอื่นๆ