สารพัดช่างอุตรดิตถ์วิทยาลัย  

ตั้งขณะนี้เลขที่ 17 ถนนอินใจมีตท่าอิฐอ เมืองจอุตรดิตถ์ 53000...


โทรศัพท์ 0-5541-6879

โทรสาร 0-5544-4050

โฮมเพจ: www.upc.ac.th

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการหัวเรื่อง: การอาชีวศึกษา

 

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

- สาขางานการบัญชี   

- สาขางานการตลาด   

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 - สาขางานยานยนต์   

    - สาขาวิชาไฟฟ้า       

- อิเล็กทรอนิกส์  

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี 

- สาขาวิชาการตลาด

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

- สาขางานเทคนิคยานยนต์

- สาขาวิชาไฟฟ้า

 

มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย วิชาคหกรรม วิชาศิลปกรรม วิชายานยนต์ วิชาไฟฟ้ากำลัง วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

สีประจำวิทยาลัยคือ      สีม่วง 

ต้นไม้        คือ      ต้นอินทนิล 

 

********************************************************************************************************************************

 

                                                            เพลงประจำวิทยาลัย                                                    
                                                                  
          วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์                           ช่วยส่งเสริมชีวิตเราสุขสดใส                 
          รู้การงาน รู้หน้าที่ มีวินัย                            
   ทั้งจิตใจฝันใฝ่คุณธรรม             
          สถาบัน  เพื่อพี่น้อง                                   
  เป็นแสงทอง ผ่องอำไพ ใฝ่ศึกษา            
          ได้เรียนรู้ วิชาชีพเพื่อพัฒนา                         
   ดั่งปรัชญาสถาบันของพวกเรา               
          ทักษะเป็นเลิศเทิดคุณธรรม                         
  นำวิชาการประสานชุมชน                 
          เกียรติศักดิ์ลักษณลําเลียงทุกแห่งหน                        เพื่อปวงชนพัฒนาใหก้าวไกล               

                                                                  

             

Go to top
Upc 63 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework