แทบเมนูข้างซ้าย

 

นายจีรพัฒน์  เจี้ยมกลิ่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

 
 
 à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

 

 

   

 

 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ    อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐


โทรศัพท์ ๐-๕๕๔๑-๖๘๗๙

โทรสาร  ๐-๕๕๔๔-๔๐๕๐

Homepages :www.upc.ac.th

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

- สาขางานการบัญชี   

- สาขางานการตลาด   

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 - สาขางานยานยนต์   

    - สาขาวิชาไฟฟ้า       

- อิเล็กทรอนิกส์  

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี 

- สาขาวิชาการตลาด

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

- สาขางานเทคนิคยานยนต์

- สาขาวิชาไฟฟ้า

 

มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย วิชาคหกรรม วิชาศิลปกรรม วิชายานยนต์ วิชาไฟฟ้ากำลัง วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

สีประจำวิทยาลัยคือ      สีม่วง 

ต้นไม้        คือ      ต้นอินทนิล 

 

********************************************************************************************************************************

 

                                                            เพลงประจำวิทยาลัย                                                    
                                                                  
          วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์                           ช่วยส่งเสริมชีวิตเราสุขสดใส                 
          รู้การงาน รู้หน้าที่ มีวินัย                               ทั้งจิตใจฝันใฝ่คุณธรรม             
          สถาบัน  เพื่อพี่น้อง                                     เป็นแสงทอง ผ่องอำไพ ใฝ่ศึกษา            
          ได้เรียนรู้ วิชาชีพเพื่อพัฒนา                            ดั่งปรัชญาสถาบันของพวกเรา               
          ทักษะเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม                           นำวิชาการ  ประสานชุมชน                 
          เกียรติศักดิ์  ลื่อเลื่อง ทุกแห่งหน                       เพื่อปวงชน พัฒนาให้ก้าวไกล