นายจีรพัฒน์  เจี้ยมกลิ่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

 
 
 à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

 

 

   

ปัจจุบัน วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ    อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๕๕๔๑-๖๘๗๙

โทรสาร  ๐-๕๕๔๔-๔๐๕๐

Homepages :www.upc.ac.th

E-mail : 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

- สาขางานการบัญชี    - สาขางานการตลาด    - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 - สาขางานยานยนต์    - สาขาวิชาไฟฟ้า        - อิเล็กทรอนิกส์  

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า

 

มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย วิชาคหกรรม วิชาศิลปกรรม วิชายานยนต์ วิชาไฟฟ้ากำลัง วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

สีประจำวิทยาลัย      คือ      สีม่วง 

ต้นไม้                    คือ      ต้นอินทนิล 

 

********************************************************************************************************************************

 

                                      เพลงประจำวิทยาลัย                                                    

                                                                  

          วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์                           ช่วยส่งเสริมชีวิตเราสุขสดใส                 

          รู้การงาน รู้หน้าที่ มีวินัย                               ทั้งจิตใจฝันใฝ่คุณธรรม             

          สถาบัน  เพื่อพี่น้อง                                     เป็นแสงทอง ผ่องอำไพ ใฝ่ศึกษา            

          ได้เรียนรู้ วิชาชีพเพื่อพัฒนา                            ดั่งปรัชญาสถาบันของพวกเรา               

          ทักษะเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม                           นำวิชาการ  ประสานชุมชน                 

          เกียรติศักดิ์  ลื่อเลื่อง ทุกแห่งหน                       เพื่อปวงชน พัฒนาให้ก้าวไกล