นายจีรพัฒน์เจี้ยมกลิ่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 

                  

           

    

นายวิเศษนุกูลจิตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

        

นางสาวอาทิตยาผาทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษานักศึกษา