คำสืบค้น :     

  

 

ห้องสมุดได้จัดมุมต่างๆเพื่อให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น  ดังนี้

 

1. มุมหนังสือทั่วไป จัดเรียงขึ้นชั้น  โดยแยกเป็นหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้

 

   ตั้งแต่หมวด  000  -  900

 

2. มุมหนังสืออ้างอิง  แยกเป็น

 

2.1     หนังสืออ้างอิงภาษาไทย หมวด 000- 900

2.2     หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ หมวด 000- 900

 

3. มุมหนังสือนวนิยาย – เรื่องสั้น - พอกเก็ตบุ๊คส์

 

4. มุมหนังสือ “ โครงการหนังสือดีสำหรับเยาวชน “  สนับสนุนโดยบริษัทกรุงไทย

 

5. มุมหนังสือคู่มือเตรียมสอบ – แบบเรียน

 

       5.1  หนังสือเตรียมสอบทุกวิชา โดยแยกตามระดับชั้นและแยกตามวิชาตั้งแต่

              ระดับชั้น ม.1-ม.6 หนังสือเตรียมสอบเอนทรานซ์ แยกเป็นแผนกวิทย์และแผนกศิลป์

        

       5.2  หนังสือแบบเรียน  แยกไว้ตามระดับชั้นและแยกตามวิชาตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6

           6.  มุมหนังสือพิมพ์  “  อ่านทุกวันทันเหตุการณ์ “

                       -    หนังสือพิมพ์ภาษาไทย จำนวน  4  ชื่อเรื่อง/วัน

                       -    หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ จำนวน  2  ชื่อเรื่อง/วัน

           7.   มุมวารสารทั่วไป,  วารสารเย็บเล่มและวารสารล่วงเวลา

           8.   มุมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จัดแสดงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จ                 

     พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และทรงพระราชนิพนธ์เอง

           9.   มุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี

 

          10.  มุมสบาย มีหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน,  หนังสือการ์ตูนและหนังสืออื่น ๆ
                 ที่หลากหลาย รวมทั้งหนังสืออ่านนอกเวลาในทุกระดับชั้น

          11.  มุมบริการอินเทอร์เน็ต และซีดีรอม

          12.  มุมบริการสืบค้นหนังสือและสื่อประเภทต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

          13.  มุมค้นคว้าสำหรับครู เป็นมุมที่จัดขึ้นสำหรับครูโดยเฉพาะ จัดเก็บหนังสือหลักสูตร
                  คู่มือ แผนการสอน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับครูโดยเฉพาะ
  


14.  มุมห้องดูหนัง – ฟังเพลง  ( MINI – THEATRE)  จะเปิดบริการดังนี้

-    ภาคเช้า  เวลา  09.00 – 12.00 น.   จะเปิดภาพยนตร์สารคดีความรู้

-    ภาคบ่าย  เวลา  12.00 – 15.30 น.  จะเปิดข่าวทีวี,  ภาพยนตร์บันเทิง

     (ตามความเหมาะสม)

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์, 227/1 ม.1 ถ.ศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ ต.ผาจุก อ. เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ :055-479455