คำสืบค้น :     

  

 


1.   ลงชื่อและกรอกรายละเอียดการเข้าสืบค้นข้อมูล ลงในสมุดบันทึกการเข้าใช้บริการทุกครั้ง  
      และต้องกรอกให้ตรงกับหมายเลขเครื่อง

2.   เข้าใช้บริการเพื่อการสืบค้นข้อมูลหนังสือของห้องสมุด  ข่าวสารทางวิชาการ

3.   เข้าใช้ได้ไม่เกินครั้งละ  1  ชั่วโมง 

4.   เมื่อสิ้นสุดการใช้งานไม่ต้อง  SHUT  DOWN  และปิดตู้คอมพิวเตอร์เบาๆ

5.   เมื่อมีปัญหาให้สอบถามเจ้าหน้าที่ห้องสมุด   (ห้ามแก้ไขสิ่งใดๆ  ในเครื่องก่อนได้รับอนุญาต) 

 

ระเบียบการเข้าใช้ห้องดูหนัง-ฟังเพลง  (MINI - THEATRE)

1.   ติดต่อจองคิวการเข้าใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

            2.   การเข้าใช้บริการเป็นห้องเรียน  ครูประจำวิชาหรือผู้ควบคุมต้องติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดก่อน
                  ไม่น้อยกว่า  1  ชั่วโมง

3.   ไม่นำงานทุกประเภทเข้าไปทำในห้อง  MINI - THEATRE

4.   ไม่นำน้ำดื่ม  ขนม  ของขบเคี้ยว  เข้าไปรับประทานในห้อง   MINI – THEATRE  

5.   ไม่นำแผ่นหนัง  แผ่นซีดี  ที่ไม่ใช่ของห้องสมุดมาเปิดก่อนได้รับอนุญาต

6.   ไม่วิ่งเล่นหยอกล้อ  ขึ้นบนเก้าอี้  หรือส่งเสียงดังในห้อง   MINI - THEATRE

ช่วงเวลาการให้บริการห้อง MINI – THEATRE

ภาคเช้า
(07.00 น.– 08.00 น.)

กลางวัน
(12.00 น.- 13.00 น.)

ภาคบ่าย
(14.30 น.-16.30 น.)

ข่าว, ภาพยนตร์สารคดี

ข่าวทีวี, สารคดี หรือภาพยนต์
บันเทิง

ข่าวทีวี, สารคดี หรือภาพยนต์
บันเทิง

           รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์, 227/1 ม.1 ถ.ศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ ต.ผาจุก อ. เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ :055-479455