คำสืบค้น :     

  

 


การยืมหนังสือ

1.นักเรียนที่ต้องการยืมหนังสือ  ต้องใช้บัตรประจำตัวนักเรียนของตนเองเท่านั้น

 

2.ยืมได้ตั้งแต่เวลา  12.00 น. – 13.00  น.   และเวลา  15.00 น. -  17.00  น. 

 

3.หนังสือทั่วไป ยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม /5 วัน ( จะยืมใหม่ได้ต้องส่งคืนหมดแล้ว )

   หนังสืออ้างอิง,  วารสาร  ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด

 

4.นักเรียนนำหนังสือที่ต้องการยืม  พร้อมบัตรมายื่นที่เคาน์เตอร์ ยืม – คืนหนังสือ

 

5.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง  พร้อมลงข้อมูลการยืมในคอมพิวเตอร์  แล้วประทับตรา

   วันกำหนดส่งด้วยหมึกสีน้ำเงิน  ลงที่บัตรกำหนดส่ง (ติดอยู่ที่ปกในหรือปกหลังของหนังสือ )

การคืนหนังสือ

1.นำหนังสือที่ต้องการคืนไปยื่นที่เคาน์เตอร์ยืม – คืนหนังสือ  ( ไม่ต้องใช้บัตร)

 

2.เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลการส่ง  พร้อมประทับตราวันส่ง ( ด้วยหมึกสีแดง ) ลงทับบนวันกำหนดส่ง

   (หมึกสีน้ำเงิน )  ในบัตรกำหนดส่งที่ติดอยู่กับหนังสือ

 

3.หนังสือที่ส่งเกินกำหนด  จะถูกปรับวันละ 1  บาท / 1 เล่ม

 

4.กรณีหนังสือชำรุดหรือสูญหายต้องชดใช้เงินตามราคาหน้าปกหนังสือหรือจัดซื้อหนังสือ

   มาทดแทนในราคาที่เท่ากันหรือมากกว่า

 

5.เจ้าหน้าที่นำหนังสือขึ้นชั้น  เพื่อเตรียมให้บริการต่อไป

 ข้อควรปฏิบัติในการยืม – คืน แผ่นวิดิทัศน์ของห้องสมุด

 การยืมวีดิทัศน์

      1.   สืบค้นรายชื่อวีดิทัศน์จากคอมพิวเตอร์

      2.   จดเลขทะเบียนแผ่นวีดิทัศน์

      3.   ติดต่อขอยืมกับเจ้าหน้าที่  โดยแจ้งเลขทะเบียนแผ่นที่ต้องการยืมต่อเจ้าหน้าที่

      4.   ยืมได้คนละ 2 แผ่น ภายในกำหนดเวลา  2  วัน  และเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้หยิบ
            แผ่นวีดิทัศน์พร้อมบันทึกการยืมและยื่นบัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมแผ่นวีดิทัศน์
            ที่ยืมให้เจ้าหน้าที่ตรวจทางออก    ทุกครั้งที่เดินออกจากห้องสมุด

 

 

 

การคืนวีดิทัศน์

      1.   ยื่นบัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมแผ่นวีดิทัศน์ให้เจ้าหน้าที่

 

      2.   ถ้าแผ่นวีดิทัศน์ที่ยืมไป  ส่งคืนเกินกำหนด จะถูกปรับแผ่นละ 2 บาทต่อวัน    

            หรือชำรุด-สูญหาย  ให้ซื้อแผ่นเปล่า จำนวน 2 แผ่นมาคืน

 

     3.    เจ้าหน้าที่จะทำการลบข้อมูลออก และยื่นบัตรประจำตัวคืนให้

 

      การใช้บริการอินเทอร์เน็ต - ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1.ผู้เข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตจะต้องมีบัตรสมาชิกห้องสมุด และควรมีพื้นฐานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ต

2.ติดต่อจองคิวการเข้าใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่เคาร์เตอร์การยืม - คืนหนังสือ

3.บันทึกข้อมูลการสืบค้นแบบย่อๆลงในสมุดประจำเครื่อง  และต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับหมายเลขที่ขอใช้

4.เครื่องคอมพิวเตอร์  1  เครื่องสามารถใช้บริการได้ไม่เกิน  3  คน / ครั้ง / 30  นาที

5.เข้าใช้บริการเพื่อการสืบค้นข้อมูลข่าวสารทางวิชาการเท่านั้น

               (ห้ามใช้เพื่อการเล่นเกมส์หรือเพื่อความบันเทิง  โดยเด็ดขาด)

2.เมื่อใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  (  ไม่ต้อง  Shut  Down )  ให้นำสมุดบันทึกประจำเครื่องมาคืน  พร้อมทั้งรับบัตรสมาชิกคืน

7.กรณีเล่นเกมส์  ดูหนัง  ดูเว็บที่ไม่เหมาะสม  ห้องสมุดจะตัดสิทธิ์การเข้าใช้บริการ  

   อินเตอร์เน็ตเป็นเวลา  1  เดือน

8.เมื่อมีปัญหาให้สอบถามเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

              (ห้ามแก้ไขสิ่งใดๆ  ในเครื่องก่อนได้รับอนุญาต)

ขั้นตอนการใช้มุมวีดิทัศน์เฉพาะบุคคล

1.ติดต่อขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่เคาร์เตอร์การยืม – คืนหนังสือ  ยื่นบัตรสมาชิกเพื่อรับหูฟัง

     2.   บันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการลงในสมุดประจำเครื่อง

     3.   ใช้บริการเครื่องละ 1 คนเท่านั้น

     4.   ขณะที่ใช้บริการให้สวมหูฟัง

     5.   ใช้บริการเสร็จให้นำหูฟังมาคืนและรับบัตรคืน

     6.   ผู้ใช้บริการที่ทำให้ตัวเครื่องหรือหูฟังเสียหายจะต้องรับผิดชอบ

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์, 227/1 ม.1 ถ.ศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ ต.ผาจุก อ. เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ :055-479455