คำสืบค้น :     

  

 


ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด  ( สถานที่ตั้ง  ชั้นล่าง  อาคาร 2 )

วันเวลาที่เปิดบริการ

      วันจันทร์ - ศุกร์           เปิดบริการ  เวลา  07.00  น.

                                    ปิดบริการ   เวลา  17.00  น.

                                    ปิดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ

บุคคลที่มีสิทธิเข้าใช้บริการ

1.  นักเรียน

2.  ครู อาจารย์

3.   ศิษย์เก่า

4.  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียน

สำหรับผู้ปกครองและประชาชนทั่วๆไปจัดเป็นบุคคลภายนอกถ้าประสงค์จะเข้าใช้บริการกรุณาติดต่อ
บรรณารักษ์ ก่อนเข้าใช้บริการ

เวลาการเข้าใช้บริการ

      1.   ตอนเช้า               เวลา 07.00 – 08.00 น.
            ตอนกลางวัน          เวลา 12.00 – 13.00  น.
            ตอนเย็น               เวลา 15.00 – 17.00  น.

      2. คาบอิสระหรือคาบที่มีการเรียนการสอน เข้าใช้บริการได้โดยขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
          หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบติดต่อขอจองห้องสมุดก่อน เพื่อให้นักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าตามเวลา

      3. เวลาอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้า เพราะเวลาเรียนตามปกติ

การเก็บสถิติเข้าใช้ห้องสมุด

      1.  ถอดรองเท้าวางไว้บริเวณทางเดินหน้าห้องสมุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ถ้าจะนำไปวางไว้
           ในห้องสมุด ต้องมีถุงใส่ให้เรียบร้อยกันความสกปรก

       2. วางกระเป๋าหนังสือ  แฟ้ม  ถุง  หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้   ไว้ในชั้นวางของ
           ที่จัดไว้ให้ โดยเฉพาะ ( ไม่วางบนเก้าอี้บริเวณทางเดินหรือบนหลังตู้ )

      3.  เดินเข้า – ออก  ให้ถูกช่องทาง  ตามที่กำหนดให้  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจัดทำ
           สแกนบาร์โค้ดบัตรประจำตัวนักเรียนหรือพิมพ์เลขประจำตัว และกด enter ทุกครั้งที่เข้าใช้ เพื่อเก็บสถิติ

      4.  เลือกใช้บริการต่าง ๆ ที่ห้องสมุดจัดไว้ให้ตามความสนใจ ความต้องการของแต่ละบุคคล
           และต้องปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด

 ระเบียบและข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด ( ของนักเรียน )

      1.  เข้าห้องสมุดเพื่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น

      2. ห้องสมุดเป็นสถานที่สำหรับอ่านหนังสือไม่ควรนำงานอื่นเข้ามาทำ  หรือนำขนม  ลูกอม  น้ำดื่ม 
          ของขบเขี้ยว  เข้ามารับประทานในห้องสมุด  เพราะจะทำความสกปรกให้กับห้องสมุด

      3. ไม่ส่งเสียงดัง  วิ่งเล่น  พูดคุย  หัวเราะเฮฮาหรือเปิดโทรศัพท์มือถือ  ฟังเพลง  อันเป็นการรบกวนผู้อื่น

      4. ไม่เคลื่อนย้ายโต๊ะ  เก้าอี้  ไปนั่งรวมกันก่อนได้รับอนุญาต  หากจำเป็นต้องนำกลับที่เดิมทุกครั้ง 
          ช่วยกันจัดเก้าอี้ หนังสือให้เรียบร้อย และช่วยปิดไฟฟ้า   พัดลม  เพื่อประหยัดพลังงานของชาติ   

      5. ไม่ฉีก  ตัด  ขีดเขียนข้อความใดๆลงในหนังสือ  บนโต๊ะ  อันเป็นการทำลายสมบัติของส่วนรวม 
          หรือนำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ผ่านการยืม 

      6. นักเรียนควรหยิบหนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์มาอ่านครั้งละ  1  เล่ม  เมื่ออ่านแล้ว 
          ให้นำไปเก็บไว้ที่เดิมทุกครั้ง

      7. ต้องแสดงหนังสือ  เอกสาร  และสิ่งของต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องสมุด

      8. เมื่อมีปัญหาให้สอบถามเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์, 227/1 ม.1 ถ.ศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ ต.ผาจุก อ. เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ :055-479455