คำสืบค้น :     

  

 


            
             ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  เดิมมีชื่อว่าห้องสมุดโรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา  เริ่มแรกที่จัดตั้งขึ้นยังไม่มีสภาพเป็นห้องสมุด  เพราะยังไม่มีห้อง  มีเพียงตู้ใส่หนังสือ  1  หลัง  มีหนังสือประมาณ  60  เล่ม 

Bullets003.gif ปี  พ.ศ.  2524  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร  จำนวน  ครึ่งหลัง  8 ห้องเรียน 
                 ห้องสมุดจึงเกิดขึ้นขนาด 1 ห้องเรียน  มีหนังสือประมาณ  500  เล่ม  มีตู้ใส่หนังสือเพิ่มขึ้น  1 หลัง 
                 และชั้นวางหนังสืออีก  1 หลัง

Bullets003.gif ปี  พ.ศ.  2526  โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนถาวร จำนวน  ครึ่งหลัง  8  ห้องเรียน 
                 ห้องสมุดจึงย้ายจากที่เดิมไปอยู่ชั้นบนสุดด้านทิศเหนือของอาคารเรียน  ขนาดห้องสมุดเท่าเดิม 
                 มีวัสดุ  -  อุปกรณ์  เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

Bullets003.gif ปี  พ.ศ.  2528  โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนถาวร  หลังที่ 2  ห้องสมุดจึงย้ายจาก
                 ที่เดิมซึ่งอยู่ชั้นบนสุดด้านทิศเหนือของอาคารเรียน 1 มาอยู่ชั้นล่างของอาคารหลังที่  2  มีพื้นที่
                 ขนาด  2  ห้องเรียน  มีหนังสือเพิ่มขึ้นประมาณ  2,000  เล่ม  มีวัสดุ  -  อุปกรณ์  เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
                 ซึ่งก็ยัง ไม่เพียงพอแก่การบริการ

Bullets003.gif ปี พ.ศ.  2540  ห้องสมุดโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
                  กาญจนาภิเษก  ทำพิธีเปิดในวันที่  18  กรกฎาคม  2540  โดยนายวิบูลย์  ตุลยายน 
                  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสูงศักดิ์  นาคหอม  ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาของห้องสมุดว่ามีพื้นที่ไม่เพียงพอแก่การบริการทั้งครูและนักเรียน  จึงได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดโดยการขยายพื้นที่ให้มีพื้นที่ในการบริการมากขึ้น  เป็นขนาด  4 ห้องเรียน  และมีการพัฒนาจัดซื้อจัดหาวัสดุ –  ครุภัณฑ์  ให้ทันสมัยมากขึ้น 

               Bullets003.gif ปี  พ.ศ.  2547  นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน  นายสูงศักดิ์  นาคหอม  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของห้องสมุดเป็นอย่างยิ่ง  ได้ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดมาอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ห้องสมุดทันสมัยทันเหตุการณ์  โดยการจัดซื้อคอมพิวเตอร์มาไว้ในห้องสมุด  เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต             ( Internet )  ได้ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมัลติมิเดีย  จำนวน 1  ห้อง (ปรับอากาศ )  เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้มีมุมดู  CD  เพื่อการศึกษา  มีการปรับระบบงานบริการของห้องสมุดโดยใช้โปรแกรมห้องสมุด  Pupblic  Library  Services  Versi0n  2.00  PLS 2  ในการจัดทำข้อมูลห้องสมุดให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น  เช่น  การลงทะเบียนหนังสือ  การจัดทำบัตรสมาชิกให้กับนักเรียน  เพื่อให้การบริการยืม – คืนหนังสือ  สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

            Bullets003.gif ปี  พ.ศ.  2551  ห้องสมุดโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  ตามชื่อของโรงเรียนที่เปลี่ยนไปคือจากเดิมคือ  โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา  มาเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 

              Bullets003.gif ปี  พ.ศ. 2552   นางวันวิสาข์  พุ่มเทียน  ครูบรรณารักษ์จากโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม  ตำบลวังกะพี้  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  อุตรดิตถ์  ในตำแหน่งครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน และในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง  จำนวน  400,000.-  บาท  เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้ดีและทันสมัยยิ่งๆขึ้น  ท่านผู้อำนวยการ  มนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ดำเนินการวางแผนปรับปรุงห้องสมุด โดยการขยายพื้นที่ห้องสมุดออกทางด้านข้างทั้ง  2  ด้าน  ปรับปรุงภายในห้องสมุดใหม่  ให้มีสีสันสวยงาม  มีมุมต่างๆมากยิ่งขึ้น  ปรับห้องสมุดมัลติมิเดีย (MULTIMIDIA )จากเดิม  เป็นห้องดูหนัง – ฟังเพลง ( MINI – THEATRE )  เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้เป็นห้องเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีจอพลาสม่าขนาดใหญ่  50  นิ้ว  เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้เป็นสถานที่ผ่อนคลายจากการเรียนการสอน  ดูภาพยนตร์สารคดี  ภาพยนตร์บันเทิง  ฟังเพลง  ซึ่งครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่

              Bullets003.gif ในปีการศึกษา  2554  นายประมุข  ธนวัฒน์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานห้องสมุด  จึงได้สนับสนุนให้ห้องสมุดนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  UPC  LIBRARY  VERSION  2.7  มาใช้บริหารงานห้องสมุด  แทนโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  Pupblic  Library  Services  Version  2.00  PLS 2  ซึ่งไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร  โดยมีนางพจนีย์  อำนา  ครูบรรณารักษ์จากโรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์  สพม. 1  ซึ่งย้ายมาช่วยราชการ  ดำเนินงานร่วมกับนางวันวิสาข์  พุ่มเทียน  หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

              ปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์  ได้รับการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริการที่ทันสมัย  ทั้งการจัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการ  การยืม - คืน หนังสือสะดวกรวดเร็ว  และสามารถสืบค้นออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  สร้างความเร้าใจให้กับนักเรียนอยากมาใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้แล้วห้องสมุดยังมีบรรยากาศน่าเข้าไปใช้บริการ  บริเวณภายในสะอาดปลอดโปร่ง  ทันสมัย        ภูมิทัศน์ภายนอกสวยงาม  จนกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆ  อยู่เสมอ 

  วิสัยทัศน์ห้องสมุด

ห้องสมุดชั้นนำ  ก้าวล้ำเทคโนโลยี  บริการที่ดี  มีบรรยากาศการเรียนรู้  สู่การพัฒนาผู้เรียน   ให้รักการอ่านและการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยมาตรฐานสากล

  พันธกิจห้องสมุด

1.       ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานห้องสมุด  สู่ห้องสมุด 3  ดี

2.       ให้บริการหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

3.       มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย  ภายใต้บรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการเรียนรู้

4.       พัฒนานักเรียนและเยาวชนให้รักการอ่าน  ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

  นโยบายห้องสมุดห้องสมุด 

         1.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

2.   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

3.   เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้

4.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

        5.   เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้หนังสือ  สื่อ  โสตทัศนวัสดุ และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์, 227/1 ม.1 ถ.ศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ ต.ผาจุก อ. เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ :055-479455